Ochrona danych osobowych


Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO)
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym
związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Administracji Zasobów Komunalnych
w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13 reprezentowana przez Kierownika Piotra Niemca
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania w Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju za pomocą adresu
iod24h@gmail.com. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej w Administracji
Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju w zakładce „Ochrona Danych Osobowych", dostępnej
pod adresem: http://www.bip.azk.goczalkowicezdroj.pl/bipkod/18628259
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
b) w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i
celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest w Administracji Zasobów Komunalnych nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli przepis
prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególności w przypadku gdy:
· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
· osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,
· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
· osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
· przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
· sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
· Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
· dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
· przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
· zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
· przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, i zgodnie z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Administracji Zasobów
Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczę, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Smolorz
email: azk@goczalkowicezdroj.pl tel.:32 212-70-21
, w dniu:  11‑06‑2018 11:59:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Smolorz
email: azk@goczalkowicezdroj.pl tel.:32 212-70-21
, w dniu:  11‑06‑2018 11:59:14
Data ostatniej aktualizacji:
13‑11‑2018 16:40:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive