Likwidacja Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju


UCHWAŁA NR XXXII/210/2021 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Goczałkowice-Zdrój – Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:
§ 1. 1. Z upływem dnia 31 grudnia 2021 roku likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Goczałkowice-Zdrój działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Goczałkowice-Zdrój, pod nazwą Administracja Zasobów Komunalnych, zwaną dalej „AZK”.
2. Czynności związane z likwidacją należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2021 roku.
§ 2. 1. Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój wyznaczy osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie likwidacji jednostki.
2. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku znajdującego się w użytkowaniu likwidowanej jednostki budżetowej AZK;
b) sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych;
c) sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej;
d) sporządzenie protokołów stanu majątku, należności i zobowiązań;
e) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
f) uregulowanie spraw pracowniczych;
g) zgłoszenie likwidacji właściwemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu i Wojewódzkiemu Urzędowi Statystycznemu oraz innym urzędom i podmiotom z którymi AZK współpracuje;
h) zgłoszenie zmiany do podmiotów z którymi AZK zawarło umowy, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2021 roku;
i) zarchiwizowanie wszelkich akt i dokumentacji oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój;
j) przekazanie majątku stosownie do postanowień § 3.
§ 3. Mienie ruchome znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej jednostki według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje nieodpłatnie Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.
2. Niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym według stanu na dzień zakończenia likwidacji podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Lazarek

AKTUALNE DRUKI MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY HTTPS://EURZAD.GOCZALKOWICEZDROJ.PL

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  27‑12‑2021 11:42:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Smolorz
email: azk@goczalkowicezdroj.pl tel.:32 212-70-21
, w dniu:  27‑12‑2021 11:42:44
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2022 08:12:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive